algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij FoodStyle, gevestigd Tarbotstraat5, 3192BS in Rotterdam, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 57759189 hierna te noemen: FoodStyle partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Client: de (rechts-)persoon aan wie FoodStyle de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die FoodStyle opdracht heeft gegeven tot het verlenen van een dienst.

1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen FoodStyle en client die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4 Diensten: de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het

ontwikkelen van een gezonde levensstijl in de ruimste zin des woords zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, voedingscoaching, adviesgesprekken en het verzorgen van cursussen, workshops en lezingen, gezonde catering. Als tweede de uitvoering foodfotografie in opdracht voor clienten.

Artikel 2 Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van FoodStyle zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is FoodStyle gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

2.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij FoodStyle mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en FoodStyle de aanvaarding van het aanbod beiden mondeling hebben toegezegd en FoodStyle deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door FoodStyle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Medewerking door cliënt

3.1 Cliënt zal FoodStyle steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

3.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan FoodStyle verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn de daaruit eventuele voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is FoodStyle bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering

4.1 FoodStyle neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2 FoodStyle zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van FoodStyle bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FoodStyle het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. FoodStyle is nimmer aansprakelijk voor enige schade die door toedoen van betreffende derden zijn veroorzaakt.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk

5.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door FoodStyle in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

5.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van FoodStyle

5.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

5.4 Indien naar het oordeel van FoodStyle een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is FoodStyle bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 7 Prijs en betaling

7.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door FoodStyle aan te wijzen bankrekening.

7.2 Cliënt dient minimaal 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

7.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. FoodStyle is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van FoodStyle dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

7.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld.

Artikel 8 Termijnen

8.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij FoodStyle schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en FoodStyle en deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van FoodStyle opgeschort. In dat geval is FoodStyle verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan FoodStyle zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van FoodStyle kan worden gevergd.

9.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien FoodStyle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is FoodStyle geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijk van FoodStyle wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

10.2 Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

10.3 De aansprakelijkheid van FoodStyle wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt FoodStyle onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en FoodStyle ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

10.4 FoodStyle is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk FoodStyle, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.5 Opdrachtgever zal FoodStyle en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

10.6 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op FoodStyle geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 11 Annulering

11.1 FoodStyle behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van FoodStyle kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient FoodStyle dit schrififtelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Alle geschillen welk tussen FoodStyle en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij FoodStyle ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 15 Slotbepaling

15.1 FoodStyle is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing

15.2 zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

15.3 In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

15.4 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FoodStyle

 

Scroll naar boven